Olbrzymopedia -> Moduł mieszkalny

Poniższy tekst stanowi fragment broszury dla nowych mieszkańców modułów mieszkalnych

Standardowy moduł mieszkalny jest całkowicie autonomicznym w zakresie dostępu do powietrza i wody (własna wentylacja i studnie) miejscem do życia. Bezpieczeństwo zapewniają bramy i wartownie na każdym przesmyku (miejscu łączenia modułu z innym modułem mieszkalnym lub innym modułem funkcyjnym) wyposażone w grodzie i komorę dekontaminacyjną.

Wszystkie moduły są rozplanowane na podstawie kwadratu. Tunele są do siebie prostopadłe. Moduł to kwadrat o boku około pięciuset metrów z jednym poziomem. Moduł dzielą korytarze tworząc szachownicę. W module znajduje się jedenaście korytarzy o ułożeniu północ południe i jedenaście o ułożeniu wschód-zachód. Oprócz tego na całym obwodzie biegnie korytarz techniczny. Korytarz biegnący przez środek modułu nazywany jest krzyżowym. Ten korytarz jest najlepiej oświetlony, najszerszy (od 3 do 5 metrów), przeznaczony do transportu ładunków (w podłogę wkute są tory dla wagonów transportowych). W ścianach nie mogą znajdować się wnęki mieszkalne, a tylko wnęki funkcyjne. Na skrzyżowaniu korytarzy krzyżowych zlokalizowano najważniejsze wnęki funkcyjne takie jak stołówka, sala socjalna, noclegownia, posterunek porządkowych, biuro systemowego, szkoła, przedszkole oraz punkt medyczny. Na peryferiach korytarzy krzyżowych znajdują się łaźnie i szalety publiczne.

Korytarze wewnętrzne są słabiej oświetlone, korytarz techniczny jest nieoświetlony, tak jak wszystkie wnęki mieszkalne. Na ścianach korytarzy wewnętrznych znajdują się wejścia do wnęk mieszkalnych. Każda wnęka ma oddzielne wejście, nie istnieją wnęki przechodnie. Większość tuneli zostawiono w stanie surowym, wyrównano jedynie podłogę, a w korytarzu krzyżowym wygładzono .

Pierwsze dziesięć modułów mieszkalnych i funkcyjnych zostało wybudowanych przez uchodźców zgromadzonych w obozie filtracyjnym w ciągu pierwszych dwóch lat epidemii. Potem tempo budowy spadło, szczególnie po wprowadzeniu praw podstawowych, czyli dostępu do żywności, opieki medycznej, miejsca do spania w noclegowni oraz ubrania dla wszystkich bez względu czy świadczą pracę czy nie. Napływ uchodźców i przyrost naturalny doprowadził do przeludnienia i niedoboru wnęk mieszkalnych. Standardowy moduł mieszkalny zawiera około czterech tysięcy miejsc mieszkalnych. Obecnie szacuje się jednak, że każdy z modułów zamieszkuje od pięciu do sześciu i pół tysiąca modułowców. Wnęki w nowo budowanych modułach i nowe wnęki mieszkalne w starych modułach są przyznawane w pierwszej kolejności małżeństwom z dziećmi, szczególnie córkami (wychowywanymi samodzielnie bądź oddanymi do szkoły kościelnej). Komunikacja w modułach odbywa się poprzez szczekaczki rozmieszczone w korytarzach krzyżowych. Tą drogą przekazywane są wszystkie komunikaty dotyczące funkcjonowania modułów mieszkalnych.

Zabronione są wszelkie prace prowadzące do poszerzenia wnęk mieszkalnych, łączenia wnęk lub wykorzystania naturalnie występujących szczelin, jaskiń i kieszeni pod groźbą banicji. Wszelkie zauważone naturalne lub sztuczne wnęki należy natychmiast raportować w biurze systemowego.

autor@olbrzym.com.pl